Ďalšie metódy

AVS – Audiovizuálna stimulácia

Audiovizuálna stimulácia


Je vedecky potvrdené že ladenie mozgu pomocou určitého rytmického svetla a zvuku obnovuje u človeka psychosomatickú rovnováhu, ktorá je dôležitým faktorom pre udržanie zdravia, respektíve pre navrátenie sa z určitej disharmónie do harmónie. Rytmický zvuk a svetlo používali v minulosti, ale aj v súčasnosti mnohé svetové kultúry. Techniky ako je napríklad hra na bubon, rôzne šamanské rituály, uprené pozorovanie plameňa ohňa sa používajú aj dnes napríklad pri meditácii, relaxácii a pod.

Prečo to tak funguje? Rytmické svetlo a zvuk dokáže meniť frekvencie našich mozgových vĺn. Frekvencie mozgu sa menia prirodzene každú chvíľu v závislosti od toho v akom duševnom alebo fyzickom rozpoložení sa nachádzame.

Pomocou prístroja AVS je možné vyladiť narušené frekvencie mozgu do správnej úrovne a dosiahnuť zmeny duševného a telesného naladenia.

Prístroj AVS má veľké množstvo programov s rôznym zameraním ako je:

Meditacia; Relaxácia; Spánok; Energia; Učenie; Sústredenie; Vrcholový šport; Kreativita;  a iné….

Bioquant – Energeticky nabije vaše bunky

Bioquant


Bioquant je biostimulačné zariadenie, ktoré fotónovým svetlom stimulujeme živé bunky. Krv prenáša informácie do celého tela, do všetkých orgánov, každej bunky. Preto je dôležité stimulovať týmto svetlom  práve erytrocyty krvi, ktoré sú týmto nosičom. Keď ožiarime týmto svetlom nosnú dutinu, kde sú podmienky na stimuláciu krvi najvhodnejšie, dôjde k aktivácii erytrocytu tým, že sa elektricky nabije a zvýši sa jej schopnosť preniesť viac kyslíka k bunkám. Týmto sa efektívne nastavujú funkcie orgánov a tým aj tela ako celku.

Bolo vykonaných množstvo klinických skúšok s preukázanými pozitívnymi výsledkami popísanými v štúdiách.

Výsledky týchto štúdii zameraných na ožarovanie krvi laserom s nízkou intenzitou poukazujú na pozitívny vplyv:

  • Krvné bunky a všetky krvné zložky – trombocyty, erytrocyty, leukocyty, enzými…
  • Tkanivá telesných orgánov – pečeň, srdce, obličky, pľúca, a pod.
  • Na systémy – imunitný systém, hormonálny systém, nervový systém, srdcovocievny systém a pod.
  • Na chemické , fyzikálne, regulačné, biochemické funkcie a ich vzájomné vzťahy

Zmeny v krvi je možné pozorovať použitím mikroskopu, kde erytrocyty pred aplikáciou sú vo forme retiazok ba niekedy až vo vorme zhlukov, neumožňujúcich hladký prietok kapilárami ciev čo má za následok  nedokysličenia buniek a prítoku živín. Po aplikácii sa erytrocyty nespájajú, neretiazkujú, nezhlukujú, majú väčší povrchový potenciál a bunky zvýšia svoje energetické napätie.

Tento spôsob aplikácie je veľmi vhodné kombinovať s frekvenčnou terapiou TimeWaver Frequency, kedy klient využije čas na súbežné aplikovanie aj ožarovanie Bioquantom.

EFT – Technika emočnej slobody

Začiatky tejto metódy, ktorá pôsobí preventívne a osobnostný rozvoj podporujúco, siahajú do doby pred 5 000 rokmi, kedy Číňania vedeli o energetických dráhach, meridiánoch ktorými prúdi životná energia. Ľudské telo má cca 350 tisíc energetických dráh tzv. nádí a každým nesprávnym konaním, traumou,  ktorým vzniká negatívna energia sa prietok v týchto kanáloch obmedzuje až zastavuje. Pomenovaním problému (mnohokrát už uloženého v podvedomí ) a následným poklepávaním bodov na tele dochádza k uvoľneniu a spriechodneniu energii s následným zánikom symptómov.  (autorom je Gery Creig). Súvisiacou metódou je Holar-Medicin vyvinutá Dr. Med. Folkerom Meissnerom.

Théta – Využi svoj potenciál k uzdraveniu

V každom človeku je obrovský potenciál uzdravenia a regulácie organizmu. Naše podvedomie obsahuje množstvo bolestivých emocionálnych spomienok, ktoré automaticky ovplyvňujú naše vedomé správanie. Tieto spomienky bývajú niekedy ale nedostupné nášmu vedomiu, preto v stresových životných situáciách zapíname „autopilota“ a reagujeme na základe tlaku nevyriešených emócií.

Veda rozoznáva štyri typy aktivít mozgu (beta, alfa, théta a delta). Delta (menej nez 4 Hz) prebieha počas spánku, Théta (4 – 7,5 Hz) je typický stav pre vedomie na rozhraní bdelosti a driemot, hladina cez ktorú môžeme vstúpiť do podvedomia, Alfa (7,5 – 12 Hz) určuje stav telesného uvoľnenia, duševného stavu, vnútorného upokojenia, Beta (nad 12 Hz) určuje stav bdelosti.

Prostredníctvom metódy Théta môžeme spoznať v čom máme urobiť zmenu v svojom vnútri a túto integrujeme do svojho života. So zmenami je nutné začať len u seba samých, všetko čo potrebujeme máme v svojom vnútri. Thétou odhalíme neporiadok, disharmóniu ale i vlastnú silu a zdroje na šťastnejší život.

Práca v Théte prebieha pri plnom vedomí, klient si s pomocou poradcu prečistí svoje vnútro, spojenie s vlastnou dušou aby bol v max. miere spojený s informáciami ktoré dostane zo svojho vnútra.

NLP – Neuroliquistické programovanie

Využíva silu pozitívnych afirmácií. Podporuje zdroje a silné stránky osobnosti, sebareflexiu , pomáha pri tvorbe a definovaní cieľov a kvalitnejšom prežívaní vlastnej hodnoty osobnosti. Rozvíja kongruenciu osobnosti, celistvosť a stabilizáciu ako aj tvorivý potenciál.

Model rastu podľa V. Satirovej

V modeli pracujeme s presvedčením, že všetci ľudia majú vlastné vnútorné zdroje pre zmenu a rast. Centrálnym aspektom je zážitok klienta, porozumenie problému a nachádzanie nových ciest. Úlohou je zážitky klienta priviesť do vedomia, aby mohli byť spracované a transformované. Konzultácia prebieha formou otázok a odpovedí, ktoré sú v klientovi. Hlavným nástrojom je „ľadovec“, prostredníctvom ktorého sa dozvieme o vnútornom prežívaní, čo ovplyvňuje správanie vedome a podvedome. Niektoré princípy a presvedčenia Modelu rastu, na ktoré sa práca zameriava:

– Zmena je vždy možná.
– Všetci máme svoje vnútorné zdroje, ktoré sú potrebné k úspešnému zaobchádzaniu so sebou samým a tiež k rastu.
– Model sa zameriava na zdravie a možnosti, nie na patológiu.
– Cieľom je stať sa tým, kto rozhoduje sám za seba.
– Všetci sme prejavom tej istej Životnej sily.
– Problémom nie je problém, spracovanie je problém.
– Patria nám všetky pocity.
– Rodičia opakujú rodinné vzory napriek tomu, že sú dysfunkčné.
– Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť dopad minulosti na súčasnosť a na nás.
– Prijatie našej minulosti podporuje našu schopnosť zvládať prítomnosť.
– Jedným z cieľov je prijať rodičov a stretnúť sa s nimi na úrovni ľudskosti a nie na úrovni rolí.
– Hlavným cieľom Modelu je vysoká sebaúcta, sebahodnotenie a vnútorná rovnováha.
Pokiaľ je prítomnosť kontaminovaná minulosťou, máme tendenciu opakovať staré vzorce chovania. Cieľom terapie je túto kontamináciu obmedziť a nahradiť ju uvedomením a schopnosťou používať minulosť k plnšiemu prežitiu prítomnosti.

The Reconnection Healing – Bezdotyková energetická harmonizácia

„Reconnection je proces, ktorý nás spája s vesmírom a umožňuje reintegračné liečenie. Tieto liečivé a evolučné frekvencie prichádzajú na zem prostredníctvom svetelného a informačného spektra, ktoré v minulosti na Zemi neexistovalo.“

Je to forma spojenia s liečivým spektrom energie, pôsobí aj revitalizujúco. Ide o formu bezdotykového energetického liečenia. Liečivé frekvencie pôsobia na všetkých úrovniach, teda na fyzickej, emocionálnej, mentálnej ako i spirituálnej. Metódu priniesol Dr. Eric Pearl.

Klient je v uvoľnenej pozícii, má zavreté oči a len sleduje svoje telo. Môže si všimnúť pocity tepla, zvláštny pocit v hlave alebo rukách, zášklby svalov, tela…ale nemusí cítiť nič. Každá skúsenosť s Rekonektívnym liečením je jedinečná.

Pôvodne boli meridiány (akupunktúrne energetické cesty) v našich telách spojené so súradnicami okolo celej planéty. Súradnice pokračujú mimo planétu Zem a spájajú nás s Vesmírom.

Každé telo má vlastnú sústavu energických čiar a bodov. Slúžia ako kanál pre komunikáciu energií, svetla a informácií medzi makrokozmom a mikrokozmom, napriek tomu že to sú už len zostatky toho, čo bolo v minulosti.