Firma

Čo ponúkame?

 

Analýza a harmonizácia firemných procesov
Eliminácia rušivých vplyvov na harmonické fungovanie firmy

Kto môže o tom rozhodnúť?

Ste majiteľ firmy a predstavujete si jej fungovanie pružnejšie a výkonnejšie, viac zákaziek, lepší tok financií, alebo vylepšiť komunikáciu vo firme? Ak áno,  spolu zanalyzujeme všetky procesy vašej firmy tak, aby sme našli príčiny a nové optimalizačné postupy a prostriedky.

Ak vás naša ponuka zaujala a ste presvedčený o prínose analýzy a následne optimalizácie TimeWaver BIZ pre vašu firmu, spracujeme pre vás konkrétnu ponuku.

Následne spracujeme analýzu a určíme hlavné priority zmien vo vašej firme a sami sa presvedčíte, či vám táto analýza pomôže splniť vaše predstavy. Pomôžeme vám nájsť aj novú víziu firmy ktorá povedie k spokojnosti.

V celom optimalizačnom procese ste hlavným článkom zmien vy ako majiteľ a manažér firmy, ktorý dohodnuté zmeny bude realizovať, my riadime  proces.

Aj firma je systém zložený z viacerých systémov v jeden celok. Spoločne sa budeme zaoberať týmito časťami systému firmy:

– Majiteľ a manažér firmy so svojimi zamestnancami
– Firma so svojimi vnútornými procesmi
– Trh na ktorom firma pracuje
– Budova v ktorej je jej sídlo

Pokiaľ sa firme nedarí v akejkoľvek oblasti, vždy to má korene v hore uvedených častiach systému. Bez analýzy a následnej zmeny, ktorú musí zrealizovať majiteľ a manažér firmy,  sa nič nezmení. Cieľom našej analýzy a následnej optimalizácie je  hlavne:

Viac úspechu:

– Posilnenie osobnostných faktorov úspechu manažérov a rozhodujúcich  zamestnancov firmy
– Získavanie zákazníkov
– Získavanie zákaziek
– Zvýšenie produktivity firmy
– Zrušenie existenčných úzkostí
– Symboly na podporu úspechu
– Motivácia a podpora spolupracovníkov

Viac príjmov:

– Nahradiť nesprávne/deštruktívne vzory a presvedčenia na tému peniaze a úspech konštruktívnymi
– Podporiť (prí)tok peňazí
– Nájdenie vhodnej odmeny a vytvorenie rezonancie
– Splácanie dlhov
– Daňová harmonizácia
– Použitie Feng-Shui v budove

Aké výhody je možné dosiahnuť harmonizáciou  informačného poľa firmy

– Získavanie zákazníkov
– Zvýšenie obratu
– Optimalizácia ziskov
– Rýchle dosiahnutie cieľov
– Úspora času
– Nápomocná podpora v „krízových situáciách“
– Zlepšená kvalita života
– Zlepšená pracovná atmosféra

Uvádzame jeden príklad z mnohých ďalších predpripravených šablón, na analýzu príčin disharmónie v podniku. Na požiadanie môžeme spracovať aj presnú šablónu štruktúry vašej  firmy alebo podniku.

Dôležité je na začiatku zadefinovať reálne ciele, ktoré chceme  optimalizáciou dosiahnuť, aby sa podľa nich mohli prostredníctvom kvantového zariadenia TimeWaver zistiť  príčiny disharmónie. Potom je už len na majiteľovi firmy ako bude pracovať na harmonizácii  príčin. Samozrejme zariadenie TimeWaver bude tieto kroky nápravy intenzívne podporovať v informačnom poli svojou optimalizáciou po dobu dohodnutú v kontrakte.

Vhodné je ciele aj kvantifikovať, aby sa celý proces optimalizácie dal vyhodnotiť. Napr: Zvýšenie zisku o…..%. Zníženie strát o….% a pod.

 

 • 1. Vstupný rozhovor

 • Rozhovor s majiteľom a manažérom firmy
 • Spracovanie vstupného dotazníka pre prácu na zmenách
 • Spracovanie cieľov ktoré sa majú dosiahnuť
 • Spracovanie a podpis kontraktu
 • 2. Analýza

 • Analýzy a ich odkonzultovanie s klientom
 • Určenie úloh týkajúcich sa zmien vo firme
 • 3. Optimalizácia

 • Pravidelné stretnutia alebo konzultácie pre kontrolu plnenia úloh
 • Optimalizácia firmy cez TW od momentu analýzy do dohodnutej doby
 • 4. Vyhodnotenie

 • Vyhodnotenie celého procesu
 • Porovnanie plánovaných a dosiahnutých výsledkov
 • Dohoda na prípadných ďalších krokoch spolupráce