Ďalšie metódy

EFT – Technika emočnej slobody

Začiatky tejto metódy, ktorá pôsobí preventívne a osobnostný rozvoj podporujúco, siahajú do doby pred 5 000 rokmi, kedy Číňania vedeli o energetických dráhach, meridiánoch ktorými prúdi životná energia. Ľudské telo má cca 350 tisíc energetických dráh tzv. nádí a každým nesprávnym konaním, traumou,  ktorým vzniká negatívna energia sa prietok v týchto kanáloch obmedzuje až zastavuje. Pomenovaním problému (mnohokrát už uloženého v podvedomí ) a následným poklepávaním bodov na tele dochádza k uvoľneniu a spriechodneniu energii s následným zánikom symptómov.  (autorom je Gery Creig). Súvisiacou metódou je Holar-Medicin vyvinutá Dr. Med. Folkerom Meissnerom.

Théta – Využi svoj potenciál k uzdraveniu

V každom človeku je obrovský potenciál uzdravenia a regulácie organizmu. Naše podvedomie obsahuje množstvo bolestivých emocionálnych spomienok, ktoré automaticky ovplyvňujú naše vedomé správanie. Tieto spomienky bývajú niekedy ale nedostupné nášmu vedomiu, preto v stresových životných situáciách zapíname „autopilota“ a reagujeme na základe tlaku nevyriešených emócií.

Veda rozoznáva štyri typy aktivít mozgu (beta, alfa, théta a delta). Delta (menej nez 4 Hz) prebieha počas spánku, Théta (4 – 7,5 Hz) je typický stav pre vedomie na rozhraní bdelosti a driemot, hladina cez ktorú môžeme vstúpiť do podvedomia, Alfa (7,5 – 12 Hz) určuje stav telesného uvoľnenia, duševného stavu, vnútorného upokojenia, Beta (nad 12 Hz) určuje stav bdelosti.

Prostredníctvom metódy Théta môžeme spoznať v čom máme urobiť zmenu v svojom vnútri a túto integrujeme do svojho života. So zmenami je nutné začať len u seba samých, všetko čo potrebujeme máme v svojom vnútri. Thétou odhalíme neporiadok, disharmóniu ale i vlastnú silu a zdroje na šťastnejší život.

Práca v Théte prebieha pri plnom vedomí, klient si s pomocou poradcu prečistí svoje vnútro, spojenie s vlastnou dušou aby bol v max. miere spojený s informáciami ktoré dostane zo svojho vnútra.

NLP – Neuroliquistické programovanie

Využíva silu pozitívnych afirmácií. Podporuje zdroje a silné stránky osobnosti, sebareflexiu , pomáha pri tvorbe a definovaní cieľov a kvalitnejšom prežívaní vlastnej hodnoty osobnosti. Rozvíja kongruenciu osobnosti, celistvosť a stabilizáciu ako aj tvorivý potenciál.

Model rastu podľa V. Satirovej

V modeli pracujeme s presvedčením, že všetci ľudia majú vlastné vnútorné zdroje pre zmenu a rast. Centrálnym aspektom je zážitok klienta, porozumenie problému a nachádzanie nových ciest. Úlohou je zážitky klienta priviesť do vedomia, aby mohli byť spracované a transformované. Konzultácia prebieha formou otázok a odpovedí, ktoré sú v klientovi. Hlavným nástrojom je „ľadovec“, prostredníctvom ktorého sa dozvieme o vnútornom prežívaní, čo ovplyvňuje správanie vedome a podvedome. Niektoré princípy a presvedčenia Modelu rastu, na ktoré sa práca zameriava:

– Zmena je vždy možná.
– Všetci máme svoje vnútorné zdroje, ktoré sú potrebné k úspešnému zaobchádzaniu so sebou samým a tiež k rastu.
– Model sa zameriava na zdravie a možnosti, nie na patológiu.
– Cieľom je stať sa tým, kto rozhoduje sám za seba.
– Všetci sme prejavom tej istej Životnej sily.
– Problémom nie je problém, spracovanie je problém.
– Patria nám všetky pocity.
– Rodičia opakujú rodinné vzory napriek tomu, že sú dysfunkčné.
– Nemôžeme zmeniť minulosť, ale môžeme zmeniť dopad minulosti na súčasnosť a na nás.
– Prijatie našej minulosti podporuje našu schopnosť zvládať prítomnosť.
– Jedným z cieľov je prijať rodičov a stretnúť sa s nimi na úrovni ľudskosti a nie na úrovni rolí.
– Hlavným cieľom Modelu je vysoká sebaúcta, sebahodnotenie a vnútorná rovnováha.
Pokiaľ je prítomnosť kontaminovaná minulosťou, máme tendenciu opakovať staré vzorce chovania. Cieľom terapie je túto kontamináciu obmedziť a nahradiť ju uvedomením a schopnosťou používať minulosť k plnšiemu prežitiu prítomnosti.

The Reconnection Healing – Bezdotyková energetická harmonizácia

„Reconnection je proces, ktorý nás spája s vesmírom a umožňuje reintegračné liečenie. Tieto liečivé a evolučné frekvencie prichádzajú na zem prostredníctvom svetelného a informačného spektra, ktoré v minulosti na Zemi neexistovalo.“

Je to forma spojenia s liečivým spektrom energie, pôsobí aj revitalizujúco. Ide o formu bezdotykového energetického liečenia. Liečivé frekvencie pôsobia na všetkých úrovniach, teda na fyzickej, emocionálnej, mentálnej ako i spirituálnej. Metódu priniesol Dr. Eric Pearl.

Klient je v uvoľnenej pozícii, má zavreté oči a len sleduje svoje telo. Môže si všimnúť pocity tepla, zvláštny pocit v hlave alebo rukách, zášklby svalov, tela…ale nemusí cítiť nič. Každá skúsenosť s Rekonektívnym liečením je jedinečná.

Pôvodne boli meridiány (akupunktúrne energetické cesty) v našich telách spojené so súradnicami okolo celej planéty. Súradnice pokračujú mimo planétu Zem a spájajú nás s Vesmírom.

Každé telo má vlastnú sústavu energických čiar a bodov. Slúžia ako kanál pre komunikáciu energií, svetla a informácií medzi makrokozmom a mikrokozmom, napriek tomu že to sú už len zostatky toho, čo bolo v minulosti.